Disclaimer

Disclaimer
Op de website van Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf (hierna aangeduid als FCB) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. FCB heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. FCB staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. FCB aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. FCB wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. FCB garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de FCB website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door FCB niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. FCB wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

FCB, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de FCB website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de FCB website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FCB, de inhoud van de FCB website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!