Contact  |  Disclaimer  |  Sitemap
|       

Maak eenvoudig gebruik van de FCB stimuleringsregeling Scholing & Ontwikkeling

Vraag eenvoudig subsidie aan

Als aangesloten bedrijf bij FCB kunt u eenvoudig een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor trainingen, cursussen en opleidingen van uw werknemers. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van uw medewerkers. 


Hoe hoog is de subsidie?
De subsidie bedraagt 25% of 50% van de scholingskosten. 

 • Niet vakgerichte opleidingen (opleidingen, trainingen en cursussen die algemeen vormend van aard zijn, voortvloeien uit wettelijke verplichtingen (arbo en veiligheid) en/of verplichtingen van verzekeraars en/of geen verband houden met de huidige danwel toekomstige functie van de werknemer(s) komen in aanmerking voor een subsidie van 25% van de kosten. Een lijst met een aantal van deze opleidingen vindt u hier
 • Vakopleidingen kunnen in aanmerkingen komen voor een subsidie van 50%. 
 • Individuele werknemers die een tegemoetkoming voor een vakopleiding aanvragen kunnen de opleidingskosten tot een maximum van € 1.000,- volledig vergoed krijgen. Eventuele kosten boven dit bedrag kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 50%. De aangevraagde subsidie moet betrekking hebben op een opleiding, training of cursus die niet door de werkgever wordt bekostigd. 

 

Welke stappen zijn nodig om de subsidie aan te vragen en te ontvangen?


1. Subsidie aanvragen


Let erop dat de volgende informatie aanwezig is: 

 • Bedrijfsgegevens
 • Naam opleiding, cursus en/of training, bij geen standaard opleiding graag extra informatie
 • Naam opleidingsinstituut en/of erkende opleider 
 • Aantal deelnemers
 • Start en einde opleiding
 • Kosten
 • Deelnemers (namen inclusief loonschalen en functiebenamingen) 
 • Als bij deelnemers wijzigingen optreden, meer of minder of vervangende personen dit altijd doorgeven 

 

Als al deze bovengenoemde gegevens compleet zijn, kan de aanvraag in behandeling genomen worden en krijgt u een ontvangstbevestiging van de aanvraag voorzien van een uniek nummer, het toegekende bedrag en het toegekende percentage. Dit unieke nummer dient u te gebruiken bij de correspondentie.


Dien uw subsidieverzoek in met het aanvraagformulier voor werkgevers.

Dien uw subsidieverzoek in met het aanvraagformulier voor werknemers.

 

2. Verzoek tot uitbetaling doen

 

Na afronding van de opleiding doet u een verzoek tot uitbetaling via de email of per post 

Per email: info@fcb-verpakkingen.nl 

Per post: FCB, Postbus 85612 2508 CH Den Haag

 

Let erop dat de volgende informatie aanwezig is: 

 • Het toegekende unieke nummer 
 • Kopie van de definitieve factu(u)r(en) meesturen 
 • Kopie van de certifica(a)t(en) en/of diploma(‘s) van de deelnemer(s) meesturen
 • Duidelijk aangeven als er wijzigingen bij deelnemers zijn opgetreden.

 

Als deze informatie compleet is aangeleverd, ontvangt u een bevestiging dat de subsidie wordt overgemaakt.


Eisen voor toekenning:

 • Aanvraag indienen voor aanvang opleiding, cursus en/ of training 
 • Werknemers (deelnemers) vallen onder de cao Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf of hebben tot maximaal 170 ORBA punten
 • Opleiding, cursus en/of training wordt gegeven door een erkend opleidingsinstituut of erkende opleider
 • Opleiding, cursus en/of training moet afgerond worden met bewijs
 • Geen toekenning van subsidie door al een andere partij

 

De Stimuleringsregeling met alle voorwaarden waaraan een subsidieverzoek moet voldoen kunt u hier downloaden.