Disclaimer

Op de website van Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen (hierna aangeduid als FCB) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. FCB heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden.  FCB staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. FCB aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. FCB wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. FCB garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de FCB website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door FCB niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. FCB wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

FCB, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de FCB website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de FCB website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FCB, de inhoud van de FCB website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Privacy policy

1. Privacy
Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage en Flexibele Verpakkingen respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan FCB, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

1.1 Wat doet FCB met uw gegevens?
Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van FCB, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.

Uw gegevens worden gebruikt:
  • voor onze (subsidie)administratie, en/of
  • om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze services conform de doelstelling van onze Stichting.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Als Stichting zijnde streven wij geen commerciële doeleinden na, derhalve worden uw persoonsgegevens hier niet voor gebruikt.

1.2 Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies en van trackingsoftware om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om bezoekersgebruik bij te houden. De software zal geen persoonlijke informatie opslaan, bewaren of verzamelen. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google hier lezen: http://www.google.com/privacy.html  

1.3 Bewaartermijn persoonsgegevens
FCB bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.
FCB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is FCB vrijgesteld van aanmelding van gegevensbestanden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2 Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Neem voor nadere informatie contact op met het secretariaat van de FCB per e-mail via info@fcb-verpakkingen.nl
Als u wilt weten welke van uw persoonsgegevens FCB verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen door een brief te sturen naar: FCB, Postbus 85612, 2508 CH Den Haag.

Algemene gegevens en contactinformatie

Indien u op enig moment vragen of zorgen hebt over deze privacyverklaring of meent dat wij ons niet aan deze privacyverklaring gehouden hebben, stuur dan een bericht naar: info@fcb-verpakkingen.nl. We zullen ons in redelijkheid inspannen om uw vraag snel te beantwoorden of uw probleem op te lossen.