20 januari 2020

Hoe blijven medewerkers fit, gemotiveerd en vakbekwaam en hoe blijf je als bedrijf gezond?

De sector Kartonnage en Flexibele Verpakkingen heeft te maken met een aantal grote uitdagingen op het terrein van duurzame inzetbaarheid.

  • Het vinden van voldoende en goed gekwalificeerde mensen wordt steeds lastiger in een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt. Naast het investeren in nieuwe instroom is het ook belangrijk om te blijven investeren in de inzetbaarheid en toekomstgerichte scholing van het bestaande personeel om uitval en uitstroom tegen te gaan.
  • Gemiddeld scoort de sector op veel aspecten van duurzame inzetbaarheid lager in vergelijking met de Nederlandse industrie als geheel. Aandachtspunten voor de sector zijn met name overgewicht, het houdings- en bewegingsapparaat, vermoeidheids- en slaapklachten, energie en werkplezier. Werknemers in de sector geven aan behoefte te hebben aan meer informatie over hoe ze gezond en fit kunnen blijven in het werk. Vooral voor werknemers in ploegendienst is de uitdaging groot.
  • Om het plezier in het werk te vergroten is het belangrijk voor de sector om meer aandacht te besteden aan het verbeteren van de leer- en loopbaanmogelijkheden.
  • Om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren is de relatie tussen leidinggevenden en werknemers cruciaal. Belangrijke aandachtspunten voor de sector zijn de stijl van leidinggeven en het verbeteren van omgangsvormen en inspraakmogelijkheden. Hoe ga je met elkaar het goede gesprek voeren?
  • Veel bedrijven geven aan dat het proactief loopbaangedrag van werknemers gering is. De noodzaak om ook zelf te werken aan je eigen duurzame inzetbaarheid wordt niet breed gevoeld. Hoe kunnen werknemers de regie over de eigen loopbaan pakken?

In de afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het opleiden en ontwikkelen én de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Bedrijven krijgen langzaam meer aandacht voor de thema’s gezondheid, vitaliteit, loopbaan en leiderschap. Toch is er nog een lange weg te gaan, zowel op het terrein van voorlichting en bewustwording van werkgevers en werknemers als ook op het terrein van het uitvoeren van concrete activiteiten gericht op het versterken van de duurzame inzetbaarheid. De uitdaging blijft hoe werkgevers en werknemers in beweging te brengen en te houden? 

FCB wil de komende jaren verder investeren in de volgende vier programmalijnen: 

1.       Vakmensen maken het verschil
FCB maakt zich sterk voor het vakmanschap in de sector en helpt vakmensen om vooruit te kijken, hun talent te benutten en vooruit te komen, met het oog op veranderingen in de toekomst. Investeren in vakkennis en talent is goed voor mens en organisatie.

 2.       Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
FCB ondersteunt bedrijven in de sector met het gezonder en veiliger maken van het werk en het vitaler worden van mensen en organisaties.

 3.       Loopbaan en leiderschap
Praten over opleiding en persoonlijke ontwikkeling moet net zo normaal worden als praten over techniek of voetbal. Daar ligt een uitdaging voor leidinggevenden en werknemers. FCB wil de dialoog helpen versterken met tools en instrumenten waarmee je aan het denken wordt gezet en gelijk mee aan de slag kunt.

 4.       Werknemer zelf aan zet
De meeste mensen komen pas in beweging als dat noodzakelijk is. Omdat de wereld zo snel verandert, loop je dan al snel achter de feiten aan. Iedereen moet zelf de regie kunnen en willen nemen over zijn eigen loopbaan en ontwikkeling. FCB wil werkgevers en werknemers daarin ondersteunen.

FCB heeft de ambitie om op basis van de uitdaging waar FCB voor staat en de vier programmalijnen een proactief beleid te voeren, gericht op het verder professionaliseren van het fonds, het uitbreiden van het aanbod voor zowel werknemers als werkgevers, en het stimuleren van opleidingen binnen de sector.

Om het volledige beleidsplan te bekijken ga naar: https://www.fcb-verpakkingen.nl/uploads/publicaties/Beleidsplan%202020.pdf