14 mei 2019

In opdracht van de Tweede Kamer heeft onderzoeksbureau Panteia eind 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de belemmeringen die bestaan bij een Leven Lang Ontwikkelen van burgers. In dit onderzoek is speciaal gekeken naar de belemmeringen die relatief laag opgeleide werknemers met een vaste baan en 10 tot 20 jaar werkervaring hebben. Ook zijn flexkrachten als focusgroep onderzocht. 

Samenvatting van de onderzoeksresultaten
In het algemeen blijkt dat lager opgeleiden en flexkrachten nauwelijks stilstaan bij het belang van Leven Lang Ontwikkelen, dan wel hier nauwelijks vanuit deze optiek mee bezig zijn. Men leeft vooral van dag tot dag.
Men onderkent daarentegen wel dat een Leven Lang Ontwikkelen essentieel is om persoonlijke doelen waar te maken, verder te komen, bij te blijven, succesvol te zijn, zelfvertrouwen te hebben , nuttig te zijn voor anderen en waardering te krijgen.
Er is dus wel degelijk sprake van een latent besef van het belang van Leven Lang Ontwikkelen. Dit besef manifesteert zich echter zeer beperkt in het omzetten naar gedragsintenties en vrijwel niet naar getoond gedrag. Hierop zijn wel uitzonderingen. Het gaat dan vooral om mensen met een sterke interne drive om hun persoonlijke doelen te realiseren.

Belangrijkste belemmeringen om je te ontwikkelen:

 • Mensen houden sterk vast aan zekerheid
 • Geen visie op toekomst en daarmee gepaard gebrek aan urgentiegevoel
 • Negatieve perceptie op scholing
 • Gebrek aan financiën
 • Korte termijn denken
 • Multi-problematiek
 • Combinatie van negatieve leerervaring en gebrek aan zelfvertrouwen
 • Tijdsdruk/balans in het leven bewaken

Oplossingsrichtingen zijn:

 • Onafhankelijke loopbaancoaching
 • Persoonlijke begeleiding
 • Creëer richting op de arbeidsmarkt
 • Laat ontwikkeling aansluiten bij drivers van mensen
 • Los eerst overige persoonlijke problematiek op
 • Personaliseer het leren over de gehele linie
 • Betere systematiek van erkenning van competenties
 • Faciliteer financiële scholingsmiddelen voor specifieke doelgroepen
 • Maak leren aantrekkelijk

Het opleidingsaanbod komt niet of nauwelijks in beeld bij de doelgroep. Een belangrijke factor dat mensen zich helemaal niet oriënteren op ontwikkeling is de perceptie dat leren enkel bestaat uit traditionele scholing. Scholing in het lokaal met een docent voor de klas inclusief examen na afloop. Deze perceptie van het onderwijsaanbod weerhoudt mensen ervan om zich te oriënteren op ontwikkelingsmogelijkheden. Scholing zou aantrekkelijker worden als het aan de volgende eisen voldoet:

 • Kortere cursussen/opleidingen, meer verspreid
 • Rustig tempo
 • Voorkeur voor praktisch leren en ‘on the job’ leren
 • Geen examens
 • Uitkomst van scholing moet duidelijk zijn (terug zien in arbeidsmarktkansen, certificaten en beloning: functiegroei, waardering)
 • Maatwerk, gepersonaliseerd leren
 • Flexibiliteit: leren op het tijdstip en plaats die men zelf bepaalt
 • In enkele gevallen zegt men ook liever te leren op andere manieren, zoals van online filmpjes
 • Belangrijke voorwaarden om aan de slag te gaan met scholing:
 • Kosten vergoed
 • Tijdens werktijd