12 november 2019
Uitdagingen voor de sector Kartonnage en Flexibele Verpakkingen 

Hoe ziet de arbeidsmarkt van de sector eruit? En wat betekent dat voor de bedrijven en hun (aankomende) werknemers? Voor de sector belangrijke vragen, want de antwoorden geven ook een doorkijkje naar de toekomst.

In opdracht van FCB is in de zomer van 2019 een onderzoek uitgevoerd om de arbeidsmarkt van de sector Kartonnage en Flexibele Verpakkingen in beeld te krijgen. Door middel van een analyse van het bestand van PGB, het pensioenfonds, en een vragenlijst die is uitgezet onder HR mensen uit de sector zijn de belangrijkste kengetallen in kaart gebracht. 35 bedrijven hebben de HR monitor ingevuld. 

Bekijk hier de factsheet met de resultaten:
www.fcb-verpakkingen.nl/uploads/publicaties/factsheet_kengetallen2018_FCB4.pdf

Kengetallen in het kort
 • De sector Kartonnage en Flexibele verpakkingen telt 134 bedrijven waarin totaal ruim 4.000 pensioenverzekerde werknemers werkzaam zijn.
 • De helft van de bedrijven heeft minder dan 20 werknemers in dienst.
 • Circa 70% van de bedrijven werkt in ploegendienst. De twee- en drie ploegendienst komt het meeste voor.
 • De sector kent een toenemende vergrijzing en ontgroening. In 2018 was 47% van de medewerkers ouder dan 50 jaar.
 • De meeste werknemers werken fulltime.
 • Veel werknemers in de sector beschikken over een relatief lage basis-beroepskwalificatie.
 • Veel bedrijven hebben moeite nieuwe mensen te vinden. Het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel wordt als de grootste uitdaging gezien.
 • Daarnaast geven veel bedrijven aan dat een betere inzetbaarheid van bestaande medewerkers een belangrijk aandachtspunt is.
 • Scholing is voor veel bedrijven belangrijk. Toch hebben veel bedrijven nog geen bedrijfsscholingsplan.
 • Belangrijkste belemmering bij scholing is de geringe interesse in scholing vanuit medewerkers zelf en de tijd die het kost.
Uitdagingen waar de sector voor staat
Onderzoek laat zien dat de sector Kartonnage en flexibele verpakkingen te maken heeft met een aantal grote uitdagingen op het terrein van duurzame inzetbaarheid.
 • Het vinden van voldoende en goed gekwalificeerde mensen wordt steeds lastiger in een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt. Naast het investeren in nieuwe instroom is het ook belangrijk om te blijven investeren in de inzetbaarheid en toekomstgerichte scholing van het bestaande personeel om uitval en uitstroom tegen te gaan.
 • Gemiddeld scoort de sector op veel aspecten van duurzame inzetbaarheid lager in vergelijking met de Nederlandse industrie als geheel. Aandachtspunten voor de sector zijn met name overgewicht, het houdings- en bewegingsapparaat, vermoeidheids- en slaapklachten, energie en werkplezier. Werknemers in de sector geven aan behoefte te hebben aan meer informatie over hoe ze gezond en fit kunnen blijven in het werk. Vooral voor werknemers in ploegendienst is de uitdaging groot.
 • Om het plezier in het werk te vergroten is het belangrijk voor de sector om meer aandacht te besteden aan het verbeteren van de leer- en loopbaanmogelijkheden.
 • Om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren is de relatie tussen leidinggevenden en werknemers cruciaal. Belangrijke aandachtspunten voor de sector zijn de stijl van leidinggeven en het verbeteren van omgangsvormen en inspraakmogelijkheden. Hoe voer je met elkaar het goede gesprek?
 • Veel bedrijven geven aan dat het proactief loopbaangedrag van werknemers gering is. De noodzaak om ook zelf te werken aan je eigen duurzame inzetbaarheid wordt niet breed gevoeld. Hoe kunnen werknemers de regie over de eigen loopbaan pakken?

In de afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het opleiden en ontwikkelen én de gezondheid en vitaliteit van werknemers. Bedrijven krijgen langzaam meer aandacht voor de thema’s gezondheid, vitaliteit, loopbaan en leiderschap. Toch is er nog een lange weg te gaan, zowel op het terrein van voorlichting en bewustwording van werkgevers en werknemers als ook op het terrein van het uitvoeren van concrete activiteiten gericht op het versterken van de duurzame inzetbaarheid. De uitdaging blijft hoe werkgevers en werknemers in beweging te brengen en te houden?