Jaarverslag FCB: 2016 succesvol jaar

Geplaatst op:

In het jaarverslag over 2016 blikt het FCB onder meer terug op het sectorplan, dat liep van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. Het FCB heeft in die periode veel inspanningen geleverd om de sector te informeren en te enthousiasmeren voor de activiteiten die daaruit voortvloeiden. Met succes.

 

In 2016 heeft het FCB zich vooral geconcentreerd op een viertal fondsactiviteiten:

1.       Het uitvoeren van de Stimuleringsregeling Scholing en Ontwikkeling.

2.       Het uitvoeren van de projecten uit het sectorplan 2015-2016.

3.       Het uitvoeren van een extra activiteitenprogramma 2016.

4.       Het uitvoeren van activiteiten op het terrein van arbeidsomstandigheden (uitgevoerd door Kartoflex).

 

1. De Stimuleringsregeling voor Scholing en Ontwikkeling

Het FCB maakt het door de stimuleringsregeling mogelijk voor werkgevers, maar ook voor individuele werknemers om via het FCB een financiële tegemoetkoming te ontvangen voor opleidingstrajecten die de vakbekwaamheid bevorderen. Onder vakbekwaamheid wordt verstaan: ‘kennis en kunde van de werknemer, benodigd voor het uitvoeren van huidige, dan wel toekomstige functie(s)’.

 

In 2016 heeft het FCB een recordaantal aanvragen voor de stimuleringsregeling mogen ontvangen. Voor het FCB is dit goed nieuws, want dit betekent dat er meer aandacht is voor het opleiden en scholen van werknemers in de sector. In het jaar 2016 heeft het FCB 297 subsidieaanvragen in het kader van de stimuleringsregeling behandeld. Deze aanvragen waren afkomstig van 40 van de 110 aangesloten bedrijven en hadden betrekking op de specifieke scholing van 1.228  onder de cao vallende werknemers. In 2016  zijn er geen subsidieverzoeken van individuele werknemers ontvangen. Het bestuur heeft in 2016 voor deze scholingstrajecten een bedrag van € 237.973,- toegekend.

 

2. Het sectorplan 2015-2016

In januari 2015 is het FCB van start gegaan met de werving voor het sectorplan. Al snel werden voor een aantal activiteiten de maximale aantallen overschreden. Op verzoek van het FCB stemde het Agentschap van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid anderhalf jaar later in met een wijziging.
Hieronder volgt een korte terugblik op de deelprojecten en de resultaten.

 

Het sectorplan dat voor 50% door het ministerie werd gefinancierd en voor 50% door het FCB bestond uit vijf deelprojecten:

Project 1 :  Erkennen en waarderen

Project 2 : Gezondheids- en vitaliteitscheck met persoonlijk adviesgesprek

Project 3 : Pilots Innovatief en gezond roosteren

Project 4 : Opleiding tot leermeester/prakijktopleider

Project 5 : Instroom BBL’ers

 

Resultaten van het sectorplan per deelproject:

 

Bedrijfsbezoeken

Er zijn in het kader van het sectorplan in 2015 en 2016 in totaal 53 bedrijfsbezoeken gerealiseerd. Door deze bedrijfsbezoeken heeft het FCB met ruim 50 bedrijven die geen of nauwelijks aandacht aan scholing besteden, een gesprek kunnen voeren over de scholing en ontwikkeling van medewerkers.


Bewustwordingsessies

In 2015 en 2016 zijn in totaal 29 bewustwordingssessies door het FCB uitgevoerd. De bewustwordingssessies stonden in het teken van het thema Een Leven Lang Leren.


EVP-trajecten

Uiteindelijk heeft het FCB in 2015 en 2016 160 EVP-trajecten gerealiseerd bij elf bedrijven. Er bestaat belangstelling voor het instrument, maar het heeft even tijd nodig om ook werknemers voldoende te enthousiasmeren voor dit traject.


Gezondheids- en vitaliteitscheck

In 2015 en 2016 zijn er 1.379 gezondheids- en vitaliteitschecks uitgevoerd bij werknemers in de sector (circa een derde van het totaalaantal werknemers in de sector). De waarde van deze maatregel is enorm groot gebleken. Bedrijven die voorheen niet stil stonden bij gezondheid en vitaliteit van medewerkers, zijn ‘wakker’ geworden. In de meeste bedrijven blijken de gezondheids- en vitaliteitsrisico’s van medewerkers veel groter dan verwacht. Nu niets doen zou enorme consequenties in de toekomst kunnen hebben, zeker voor de ouderwordende werknemers. Naar aanleiding van deze maatregel zijn bedrijven samen met hun medewerkers gaan kijken wat zij hier vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid aan zouden kunnen doen.


Pilots Innovatief en gezond roosteren

In het kader van het sectorplan heeft het FCB in negen bedrijven een pilot Innovatief en gezond roosteren kunnen uitvoeren. De pilots hadden betrekking op: flexibilisering, uitbreiding bedrijfstijden, duurzame inzetbaarheid via gezonde roosters en individualisering en zeggenschap.


Opleiding tot leermeester/praktijkopleider

Vanuit het sectorplan hebben in 2015 en 2016 in totaal zeventien vakkrachten de opleiding tot professioneel praktijkopleider gevolgd. De deelnemers kwamen van acht verschillende bedrijven.


Instroom BBL

De ambitie was om vijftien nieuwe BBL-leerlingen te laten instromen in de sector. Uiteindelijk zijn met subsidie vanuit het sectorplan en vanuit het FCB negen BBL-leerlingen ingestroomd in de sector.


Bron: Jaarverslag FCB 2016

 

Tijdens de bijeenkomst op 10 november 2016 blikte de sector terug op het sectorplan. Bestuurslid Willem de Vocht concludeerde dat er met de deelname van zo veel bedrijven echt iets in gang is gezet.
“De activiteiten die vanuit het sectorplan in gang zijn gezet, zijn belangrijk voor de toekomst van de sector.”

 

3. Extra activiteitenprogramma 2016

Naast de Stimuleringsregeling Scholing en Ontwikkeling en de uitvoering van het sectorplan heeft het FCB in 2016 ook nog twee andere activiteiten uitgevoerd. Dit zijn geweest:

 

Follow up-activiteiten Gezondheid & Vitaliteit

Een aantal bedrijven dat in 2015 heeft deelgenomen aan de gezondheids- en vitalitietschecks had naar aanleiding van de resultaten van de checks behoefte aan een follow up-activiteit op dit thema binnen het bedrijf. In samenwerking met Oude Vrielink Gezondheidsmanagement heeft het FCB deze bedrijven een aanbod gedaan, waarmee zij het onderwerp Gezondheid & Vitaliteit in het bedrijf onder de aandacht van werknemers konden blijven brengen. Dit aanbod bestond uit een pakket met voorlichtingsmateriaal (nieuwsbrieven, posters en diapresentaties) dat op maat van het bedrijf is gemaakt en een BRAVO- workshop naar keuze voor werknemers in het bedrijf. In 2016 hebben in totaal 16 bedrijven gebruik gemaakt van dit aanbod.

 

Ontwikkelen en aanvragen ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid

Het thema Duurzame Inzetbaarheid is mede dankzij het sectorplan hoog op de agenda komen te staan bij veel werkgevers en werknemers in de sector. Gezonde, productieve en gemotiveerde mensen vormen de basis voor gezonde en productieve bedrijven, ook in de sector Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen.
Toch is gebleken dat veel werkgevers en werknemers het lastig vinden met dit thema aan de slag te gaan. Hoe zorg je ervoor dat je als werkgever of werknemer goed, gemotiveerd en gezond kan blijven werken, óók bij het ouder worden? Dat betekent: investeren in scholing en ontwikkeling enerzijds, en in gezondheid en vitaliteit anderzijds. Om bedrijven hierin te ondersteunen, heeft het FCB mede op basis van de ervaringen met het sectorplan, eind 2016 een nieuw projectplan ontwikkeld met als titel: Vitaal de toekomst in!
Voor de uitvoering van dit project, dat in 2017 zal starten, heeft het FCB ESF-subsidie aangevraagd.

 

4. Activiteiten op het terrein van arbeidsomstandigheden

Ten behoeve van de bedrijfstak ondersteunt het FCB op financiële wijze het ‘Verbond Papier & Karton’ (PKGV) bij het bereiken van zijn doelstellingen op het gebied van een veilige sector. In dit verbond wordt op het gebied van veiligheid en gezondheid op een zeer efficiënte en effectieve wijze samengewerkt door de branches Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf, Papier en Golfkarton. Het Verbond Papier & Karton is gestart in 2007 als een voortzetting door sociale partners van voorheen het Arboconvenant (2002-2007).
Door partijen is besloten om de samenwerking in ieder geval voort te zetten tot en met het jaar 2018.
Het ligt in de lijn der verwachting dat de samenwerking zal worden gecontinueerd voor de periode hierna.

 

De samenwerking betreft zowel de betreffende werkgeversverenigingen, als de vakorganisaties, waarbij Het Verbond op systematische wijze de krachten en kennis weet te bundelen. Het ontwikkelen en delen van veiligheidskundige know-how en praktijkkennis en het uitdiepen van branchespecifieke thema’s komt tot stand in nauwe samenwerking vanuit sociale partners. Voorts is vanuit Het Verbond een digitale Arbo RI&E en een Arbocatalogus ontwikkeld, waarmee de bedrijven op gemeenschappelijke wijze kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

Op gemeenschappelijke en relevante terreinen wordt programmamanagement, ongevalsregistratie en

-analyse, kennisuitwisseling en praktische ondersteuning geboden. Verder wordt vanuit de gemeenschappelijkheid de basis gelegd om per branche maatwerkondersteuning te kunnen leveren aan bedrijven via de zogenoemde ‘Safety Checks’. Daarbij worden de bedrijven bezocht door teams en individueel en gericht voorzien van advies op het gebied van Arbon. Het belang van de Safety Checks is bijzonder groot en heeft ertoe geleid dat de bezoekfrequentie voor bedrijven zal worden verhoogd naar tweejaarlijks. In het voorjaar van 2016 werd een aantal individuele bedrijven in de sector benaderd door de Inspectie SZW om inzicht te geven in het implementatieniveau van de RI&E. Door de branche kon hierop, dankzij de vele inspanningen vanuit Het Verbond, vervolgens correct en adequaat worden gereageerd, met continuering van de goede relatie tussen bedrijfstak en Inspectie SZW tot gevolg.

 

Om het belang van Arbo en de aandacht en voortgang op het gebied van veiligheid verder te vergroten, is in 2016 voor de tweede maal de Arbo Trofee uitgereikt aan een bedrijf dat een grote prestatie heeft gerealiseerd op het gebied van Arbo. De trofee is inmiddels fel begeerd binnen de branche.

 

Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over duurzame inzetbaarheid, kijk dan op http://www.fcb-verpakkingen.nl/Vitaaldetoekomstin

 

Terug naar het overzicht

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!