De CAO

Voor het Fonds Collectieve Belangen is per 1 januari 2020 een nieuwe CAO afgesloten. De CAO-FCB loopt van 1 januari 2020 t/m 31 december 2024.

Met deze CAO-FCB  beogen partijen de goede arbeidsverhoudingen in het kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf te bevorderen.

CAO FCB

De CAO-FCB is algemeen verbindend verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en derhalve verplicht van toepassing op alle ondernemingen c.q. afdelingen van ondernemingen die bedrijfsactiviteiten uitoefenen die onder de werkingssfeer van de CAO vallen.

Bedrijven die werkzaam zijn in de sector Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen sector kunnen naast de CAO-FCB ook nog te maken krijgen met twee andere verplicht gestelde regelingen, die zij – naast elkaar - dienen uit te voeren. Deze regelingen gelden ieder afzonderlijk en los van elkaar.

De sector kent de volgende verplicht gestelde regelingen::

  • De CAO-FCB (opleiding en ontwikkeling)
  • De CAO (arbeidsvoorwaardelijk)
  • De Pensioenregeling (uitvoering via PGB/Timeos)

Ieder van de regelingen heeft een eigen werkingskracht en structuur van (verplichte) binding en toepassing. Bij de CAO’s is de verplichte toepassing geregeld via AVV (algemeen verbindend verklaring) en voor de Pensioenregeling via het Pensioenbesluit.

De groep van bedrijven waarvoor alle 3 de regelingen gelden is op gelijkluidende wijze beschreven en begrensd (werkingssfeer). Het betreft : “ondernemingen of afdelingen van ondernemingen die uitsluitend of in hoofdzaak het Kartonnage- en of Flexibele Verpakkingenbedrijf uitoefenen, of ondernemingen of afdelingen van ondernemingen die uitsluitend of in hoofdzaak papier ver- en bewerken tot verpakkingen, cadeaupapier en behang.”

In bepaalde gevallen en onder voorwaarden kan er mogelijk sprake zijn van dispensatie voor het toepassen van de verplicht gestelde regeling. Dispensatie in de ene regeling betekent uitdrukkelijk niet dat er per definitie ook dispensatie bestaat in een andere van toepassing zijnde regeling.