Aanvraag werkgevers
Aanvraag werknemer

Goed vakmanschap is cruciaal voor de sector. Om bij te blijven en je verder te ontwikkelen, wordt het steeds vanzelfsprekender om ook gedurende je loopbaan bij te leren. Zo blijf je ook in de toekomst inzetbaar. 

Als aangesloten bedrijf bij FCB of als individuele werknemer vallend onder de CAO Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen kun je een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor trainingen, cursussen en opleidingen. Met deze stimuleringsregeling wil FCB een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid en de ontwikkeling van werknemers in de sector.

Subsidie aanvragen als bedrijf

  • De subsidiehoogte is voor 2023 vastgesteld op 50% van de opleidingskosten. Dit geldt voor alle vakgerichte opleidingen, trainingen of cursussen van werknemers die worden uitgevoerd door een erkend scholingsinstituut of een erkende opleider.
  • Onder vakgerichte opleidingen wordt verstaan: opleidingen, trainingen en cursussen die tot doel hebben de vakbekwaamheid van de werknemer in zijn huidige of toekomstige functie binnen of buiten de bedrijfstak te vergroten.
  • BHV- en EHBO-cursussen worden niet meer vergoed. Deze kosten zal de werkgever voor eigen rekening moeten nemen.
  • De subsidieaanvraag moet vooraf aangevraagd worden bij het fonds via het online aanvraagformulier
  • FCB heeft de taak om toe te zien op een evenredige verdeling van subsidies binnen de sector. Daarom kan maximaal 10% van het totale jaarlijkse beschikbare budget aan een bedrijf per kalenderjaar aan subsidie worden uitgekeerd.
  • Subsidie kan worden aangevraagd zolang er budget beschikbaar is. FCB zal periodiek rapporteren over het percentage van het budget dat reeds is toegezegd.

Subsidie aanvragen als werknemer

  • Individuele werknemers kunnen gebruik maken van een vergoeding voor een opleiding, training of cursus waarvan redelijkerwijs niet van de werkgever verwacht kan worden deze te bekostigen en die wordt uitgevoerd door een erkend scholingsinstituut of een erkende opleider.
  • Voor opleidingen, trainingen of cursussen geldt voor de totale cursusduur een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 2.500,- (inclusief BTW) van de cursuskosten als het diploma is behaald of kan worden aangetoond dat de volledige cursus met goed gevolg is doorlopen. Echter indien de opleiding, training of cursus meerdere jaren omvat geldt een maximale vergoeding van € 2.500,- over de gehele cursusduur.
  • De aanvraag dient schriftelijk en onderbouwd te worden ingediend vóór aanvang van de opleiding, training of cursus met gebruikmaking van het subsidieaanvraagformulier voor werknemers.

 

Reglement Stimuleringsregeling
Flyer subsidie aanvragen